ترس ازدست‌دادن یا FOMO چیست؟

زندگی با سرعت فزاینده‌ای در حال سپری‌شدن است. شبکه‌های اجتماعی کاربرانی از اقشار مختلف را در بر می‌گیرند، کاربرانی که خرده‌ای از زندگی خود را در این شبکه‌ها به تصویر…