کریپی به چه معناست؟

قبول دارید که گاهی نمی‌توان احساس خود را با یک کلمه توصیف کرد؟ این موقعیت را تصور کنید: «خواهرم دو سیم‌کارت داشت. او خبرهای مهم و اطلاعاتی را که قصد داشت ذخیره کند به…