Zone Pricing

7

«قیمت‌گذاری منطقه‌ای» که گاهی «قیمت‌گذاری چندمنطقه‌ای» (Multiple Zone Pricing) نیز نامیده می‌شود، عبارت است از هزینۀ کالا براساس قیمت تولید، به‌‌‌اضافۀ متوسط نرخ حمل‌ونقل برای منطقه‌ای که کالا به آن حمل می‌شود.

در این روش قیمت‌گذاری، همۀ مشتریان در یک منطقۀ تعریف‌شده قیمت یکسانی دریافت می‌کنند. بنابراین، مشتریان دورتر، نسبت به مشتریانی که به نقطۀ اعزام شرکت نزدیک‌ترند، قیمت بیشتری پرداخت می‌کنند.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.