Zine

اصطلاح «Zine» برای توصیف مجله‌ای استفاده می‌شود که به‌صورت دیجیتال منتشر می‌شود. Zine همچنین به مطالبی گفته می‌شود که توسط یک فرد، در تیراژ محدودْ منتشر و تکثیر می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.