XML Sitemap

«نقشۀ سایت XML» یک فایل ساختاریافته (یعنی کدگذاری‌شده با XML) است که صفحات یک سایت را فهرست می‌کند و موتورهای جست‌وجو (مانند گوگل) را از صفحات سایت و ارتباط آن‌ها، اهمیت نسبی آن‌ها برای یکدیگر و زمان به‌روزرسانی آن‌ها مطلع می‌کند. این فایل کمک می‌کند که موتورهای جست‌وجو، ساختار یک سایت را درک کنند و تمام صفحات ضروری آن را بخزند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.