Visitor

«بازدیدکننده» به کاربر اینترنتی‌ای گفته می‌شود که از یک ‌سایت بازدید می‌کند. با مقایسۀ تعداد بازدیدکنندگان و تعداد بازدید از یک سایت، می‌توان تعیین کرد که افراد چندین بار در طول روز از آن سایت بازدید می‌کنند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.