Validity

«اعتبار» یا «روایی» بیانگر آن است که روش یا ابزار مورد استفاده با چه دقتی ویژگی مدنظر را اندازه‌گیری می‌کند. مثلاً هر ابزاری که برای جمع‌آوری داده به‌ کار می‌رود، باید عاری از خطای سیستماتیک و تصادفی بوده و از روایی یا اعتبار برخوردار باشد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.