Return on Investment (ROI)

«نرخ بازگشت سرمایه» یا به‌اختصار ROI معیاری است که برای ارزیابی میزان درآمد برگشتی به یک کسب‌وکار و سودآوری آن استفاده می‌شود. برای مثال، اگر سرمایۀ یک کسب‌وکار ۱۰۰میلیون تومان و درآمد حاصل از آن۱۵۰میلیون تومان شده باشد، ROI مربوطه ۵۰% خواهد بود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.