Random Sample

«نمونۀ تصادفی ساده»، زیرمجموعه‌ای از جامعۀ آماری است که در آن هریک از اعضای زیرمجموعه، دارای احتمال برابر برای انتخاب‌شدن هستند. یک نمونۀ تصادفی ساده، به‌معنای نمایش بی‌طرفانۀ اعضای یک گروه است.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.