Product Marketing

«بازاریابی محصول» یک عملکرد استراتژیک بازاریابی است که شکاف بین مدیریت محصول و ارتباطات بازاریابی را پر می‌کند. نقش اصلی یک مدیر بازاریابی محصول، تعریف و برآوردکردن بازارهای هدف و ارزش پیشنهادی است. «پروداکت مارکتینگ» به شناخت نیاز (تقاضا) در بازار، متناسب‌سازی محصول با آن نیاز و رساندن محصول به مشتری هدف می‌پردازد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.