Pay for Performance (P4P)

0

تبلیغات «پرداخت به ازای عملکرد» یا به‌اختصار P4P، در بازاریابی دیجیتال برای تعریف یک مدل قیمت‌گذاری استفاده می‌شود که به موجب آن، یک آژانس بازاریابی یا تبلیغاتی بابت «عملکرد» خود (مثلاً تعداد سرنخ جذب‌شده، تعداد خریدها یا…) از تبلیغ‌کننده وجه یا پاداش دریافت می‌کند.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.