Key Performance Indicator (KPI)

«شاخص کلیدی عملکرد»، معیارهایی قابل اندازه‌گیری است که برای ارزیابی میزان موفقیت فعالیت‌های یک سازمان/کسب‌وکار (مثلاً موفقیت کمپین‌های تبلیغاتی) استفاده می‌شود. بازاریابان با توجه به این شاخص‌های عملکردی، فرایند بازاریابی خود را بررسی می‌کنند. این معیارها می‌توانند انحراف از روندها، عملکرد گذشته، ارزش‌های مورد انتظار، میزان پیشرفت و… را نشان دهند. میزان ترافیک، تعداد دنبال‌کننده، نرخ کلیک، نرخ همگرایی و…، چند مورد ازKPI های مهم در بازاریابی هستند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.