Imperfect Competition

در یک «رقابت ناقص»، شرکت‌ها محصولات و خدمات مختلفی ارائه می‌دهند، برای آن‌ها قیمت تعیین می‌کنند و آن قیمت‌ها را تحت کنترل دارند، برای سهم بازار می‌جنگند، و اغلب با موانع و چالش‌های بزرگی برای ورود به بازار مو‌اجه می‌شوند. بازارهای رقابتی ناقص، گسترده‌اند و می‌توان آن‌ها را در انواع ساختارهای انحصاری بازار یافت.

چندین پیش‌شرط برای رقابت ناقص شناخته شده است؛ ازجمله تعلق‌داشتن سهم قابل ‌توجهی از فروش به تولیدکنندگان خاص، ناهمگنی محصول، وجود موانع ورود به صنعت برای افراد جدید، روش‌های غیراقتصادی تأثیر رقبا بر یکدیگر، اطلاعات ناقص، توانایی تولیدکنندگان در کنترل قیمت محصولات خود، وجود انحصار (یک تولیدکننده) یا تک‌نفوذ (یک خریدار) و تأثیر دولت بر عملکرد بازار.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.