Impact Evaluation

«ارزیابی تأثیر»، اثرات عمدی یا ناخواستۀ یک اقدام یا مداخله روی آن چیزی را که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، بررسی و ارزیابی می‌کند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.