Frequency

تعداد دفعات انجام کاری در واحد زمان را «فرکانس» می‌گویند. در بازاریابی دیجیتال، فرکانس را می‌توان به‌عنوان تعداد دفعاتی که یک فرد در معرض یک تبلیغ قرار می‌گیرد، یا تعداد دفعاتی که یک تبلیغ از طریق یک رسانۀ خاص در یک دورۀ زمانی خاص تکرار می‌شود، تعریف کرد. همچنین، فرکانس ارسال ایمیل، بیانگر تعداد دفعات ارسال ایمیل به کاربران، در یک بازۀ زمانی مشخص است.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.