Economic Profit

 «سود (یا زیان) اقتصادی»، تفاوت بین درآمد دریافتی از فروش یک محصول و هزینه‌های آشکار و ضمنیِ همۀ نهاده‌ها، ازجمله هزینه‌های فرصت (Opportunity costs) است.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.