Crawl Budget

به حداکثر تعداد صفحاتی که یک موتور جست‌وجو می‌تواند و می‌خواهد طی یک دورۀ زمانی مشخص در هر سایت ایندکس کند، «بودجۀ کراول» گفته می‌شود. به عبارت دیگر، بودجه‌ای که موتورهای جست‌وجو ازجمله گوگل، برای ایندکس‌کردن صفحات هر سایت تعیین می‌کنند، یک مقدار مشخص است و محدودیت دارد. اگر صفحات یک سایت بیش از بودجۀ تعیین‌شده باشد، احتمال اینکه دیر ایندکس‌ شوند وجود دارد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.