BANT

3

«BANT» مخفف بودجه (Budget)، اقتدار (Authority)، نیاز (Need) و جدول زمانی (Timeline) و نوعی فرایند احراز صلاحیت سرنخ فروش است که برای شناسایی سرنخ‌هایی که ارزش پیگیری دارند، طراحی شده است.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.