Balanced Scorecard (BSC)

«کارت امتیازی متوازن» یا BSC یک ابزار مدیریتی است که برای اجرا و ارزیابی استراتژی‌ها استفاده می‌شود. این ابزار، یک نمای جامع از عملکرد سازمانی کسب‌وکارها ارائه می‌دهد که با تمرکز بر چشم‌انداز، استراتژی و بازگشت سرمایه تنظیم می‌شود.

منظر مالی، منظر مشتری، منظر فرایند داخلی و منظر رشد و یادگیری، چهار منظری است که در تدوین ساختار ترسیم‌شده در این کارت، مورد توجه قرار می‌گیرد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.